• درسهای اسفار جلد 5
/90

درسهای اسفار، ج 5، ص: 19

              جلسه هشتادم

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

المرحلة الثامنة

فی تتمة أحوال الحرکة و أحکامها

فصل  1

فی ما منه الحرکة و ما إلیه الحرکة و وقوع التضاد بینهما[1]  و[2]

«مرحله» یعنی منزل. مرحوم آخوند که این تعبیر را به کار میبرند تصریح میکنند که این مراحل، منازلی عقلی است و برای حکیم الهی همه چیز جنبه مقدّمی دارد جز الهیات بالمعنیالأخص؛ مسأله معاد هم که رجوع الی الله است، به یک معنا به الهیات بالمعنیالأخص برمیگردد. ایشان میگوید همان طور که سالکان باید منازلی را به سلوک قلبی طی کنند تا به مقصد که توحید است برسند سالکان عقلی و فیلسوفان هم باید مراحل و منازلی را طی کنند تا به الهیات بالمعنیالأخص برسند. میگوید ما این مراحل را بیان میکنیم تا خارها و مشکلات از سر راه سالک به سلوک عقلی برداشته شود. منتها[1] . اسفار ج 3، ص 184 (مرحله 8 ، فصل 1).

[2] . در نسخه چاپی مقداری از عبارتهای بعدی هم جزء عنوان قرار داده شده، كه غلط است.

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری