• درسهای اسفار(3)
/90

درسهای اسفار، ج 3، ص: 13

جلسه سی و هفتم

بسم اللَّه الرحمن الرحیم. فی توضیح ما ذکرنا فی تحقیق الحرکة الکمیة. «إعلم أن کل ما یتقوم ذاته من عدة معانٍ فله تمامیة ...» «1».

به مناسبت بحث نحوه بقای موضوع در حرکت کمّی، مرحوم آخوند در اینجا بحثی را مطرح کردهاند که بیش از آنکه به این فصل مربوط باشد به مباحث ماهیت مربوط است. مباحث ماهیت قبلًا در همین کتاب طرح شده و مطلبی که در اینجا آمده قبلًا گفته شده است. بعدها باز به مناسبتهای دیگر و مخصوصاً در سفر نفس، این مطلب خواهد آمد. ما نمیخواهیم وارد مبحث ماهیت بشویم؛ همین قدر میخواهیم که مطالب این فصل تا اندازهای روشن شود.

توضیح مطلب این است که چنین گفته میشود که هر جسمی به اعتبار تحقق و وجود خارجی آن، مرکب از دو جزء است که یک جزء را اصطلاحاً «ماده» و جزء دیگر را «صورت» مینامند، که این مطلب یعنی مسئله ترکب امور طبیعی از ماده و صورت از

______________________________
(1). اسفار، ج 3، مرحله 7، فصل 25، ص 93.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری