• درسهای اسفار(1)
/90

درسهای اسفار، ج 1، ص: 9

مقدمه

باسمه تعالی.

«مدتی این مثنوی تأخیر شد».

شاید برای خوانندگان عزیز و پیگیر آثار استاد شهید آیت اللَّه مطهری این سؤال مطرح باشد که علی رغم انتشار متجاوز از بیست جلد از «مجموعه آثار» ایشان، چگونه است که مجلدات 11 و 12 این مجموعه در نوبت خود انتشار نیافتند، بویژه آنکه مباحث این دو جلد که به درسهای اسفار استاد اختصاص دارد قبلًا- و پیش از شکل گرفتن «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری»- تحت عنوان «حرکت و زمان» توسط یکی از ناشران منتشر شده است.

- پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که دوره پنج جلدی کتاب «حرکت و زمان» علی رغم سعی مشکور تنظیم کنندگان فرهیخته و فاضل آن، گذشته از اشتباهات بسیار اندک، به سبک واحدی تنظیم نشده بود. مثلًا در جلد اول پارهای از مطالب، خلاصه شده و برخی مثالها حذف شده بود و در جلد دوم علی رغم اهتمام به رعایت اصل مطابقت متن با نوار- که همواره ملاک اساسی این شورا در تنظیم آثار استاد بوده است- برخی مطالب و جملات به خوبی تفکیک نشده بود.

- این امر باعث گردید که «شورای نظارت» انتشار مجلدات 11 و 12 «مجموعه آثار» را تا تنظیم مجدد و دقیق این دروس به تعویق اندازد.

- اینک این مهم به توفیق الهی درباره جلد 11 «مجموعه آثار» که کل مباحث حرکت را در بردارد جامه عمل پوشیده و تقدیم ارباب معرفت میگردد. جلسات1 تا 17 و نیز 18 تا 36 کتاب حاضر قبلًا در دو جلد تحت عنوان درسهای اسفار توسط انتشارات صدرا منتشر شده و 12 جلسه باقیمانده- که بخشی از جلد سوم درسهای اسفار را تشکیل خواهد داد- با ویرایش جدید برای اولین بار منتشر میشود.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری