• خدمات متقابل اسلام و ایران
/90

خدمات متقابل اسلام و ایران، ص:11

مقدمه چاپ هفتم.

باسمه تعالی

اکنون که پس از هشت سال، چاپ هفتم این کتاب با حروف جدیدتر و قطع بزرگتر در اختیار خوانندگان محترم قرار میگیرد، لازم است نکاتی را تذکر دهم:

چاپ اول کتاب به قطع جیبی چاپ شد و مجموع صفحات در حدود 760 صفحه بود و بالطبع به صورت بیقوارهای درآمده بود.

بسیاری از خوانندگان، بحق اعتراض داشتند که میبایست یا قطع کتاب قطع بزرگتری میبود و یا در دو جلد منتشر میشد. ولی علت اینکه کتاب به آن صورت درآمد این بود که تألیف کتاب تدریجاً انجام میشد و در اختیار چاپخانه قرار میگرفت؛ از این رو بر اصل- که چند سخنرانی بود- بیش از آن اندازه که خود پیش بینی کرده بودم افزوده شد و در نتیجه صفحات کتاب با قطع کتاب نامتناسب گشت. چاپهای بعد تا چاپ ششم، همه از روی چاپ اول افست شده بود.

در این چاپ که با حروف دیگری چاپ شد، از اول قطع کتاب به صورت رقعی در نظر گرفته شد و اگر بر مطالب کتاب افزوده نمیگشت، صفحات به حدود 600 صفحه تقلیل مییافت و مانعی نبود که در یک جلد منتشر شود. ولی در این چاپ، در بخش سوم، فصل «خدمات فرهنگی ایرانیان به اسلام» مطالب زیادی افزوده شد که صفحات کتاب را تا حدود 820 صفحه بالا برد. از این رو لازم شد که در دو جلد


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری