• خاتمیت
/90

خاتمیت، ص: 7

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه چاپ چهاردهم

کتاب حاضر مشتمل بر ده جلسه سخنرانی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری تحت عنوان «خاتمیت» است که در حدود سال 1347 در حسینیه ارشاد ایراد شده است. نوارهای این سخنرانیها اکنون در دست نیست ولی این سخنرانیها در زمان حیات استاد از نوار استخراج شده و در اختیار ایشان قرار داده شده و استاد شهید اصلاحات و اضافاتی بر آن معمول داشتهاند، و اینک به همان صورت منتشر میگردد. در حواشی متن این گفتارها (غیر از جلسه اول) استاد شهید عناوین و گاهی خلاصههایی از مطالب را نگاشتهاند. مجموعه این عناوین و خلاصهها را فهرست مشروح کتاب قرار دادیم. ضمنآ عناوین هر یک از سخنرانیها (به جز عنوان جلسه پنجم که از خود استاد است) و نیز تیترهای فرعی کتاب از همین عناوین و خلاصهها استخراج گردید.

همانطور که خواننده محترم مطلع است، استاد شهید مقالهای تحت عنوان «ختم نبوّت» دارند که اول بار در کتاب محمّد 9 خاتم پیامبران درج گردید و سپس به صورت رسالهای کوچک منتشر شد و اکنون در کتاب شش مقاله به چاپ رسیده است. آن


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری