• حماسه حسینی (1)
/90

حماسۀ حسینی، ج 1، ص:14

معنی حماسه

کلمه «حماسه» به معنی شدت و صلابت است و گاه به معنی شجاعت و حمیت استعمال میشود. علمای شعرشناس، منظومههای شعری را از نظر محتوا یعنی از نظر نوع معنی و هدف شعر به اقسامی تقسیم میکنند؛ بعضی از منظومهها را منظومههای غنایی، بعضی را منظومههای حماسی، بعضی را منظومههای وعظی و اندرزی، بعضی را منظومههای رثایی و بعضی دیگر را منظومههای مدحی میگویند. دیوان و غزلیات حافظ، غزلیات سعدی و دیوان شمس تبریزی، منظومههای غنایی است؛ یعنی اگرچه هدف در اینها عرفان است ولی لااقل از نظر تشبیب، زبانْ عاشقانه است، سخن از حسن و بیاعتنایی محبوب است، سخن از درد فراق و درازی شب فراق و کوتاهی ایام وصال است.

فکر بلبل همه آن است که گل شَد یارش

 

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

 

 

 

 

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

 

خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

 

 

 

این یک شعر غنایی است، گرچه در آخر به یک معنی عرفانی بسیار لطیف و عالی میرسد، و حافظ همیشه اینطور است. در آخر همین شعر میگوید:

صوفی سر خوش از این دست که کج کرد کلاه

 

به دو جام دگر آشفته شود دستارش

 

 

 

اشعار غنایی زیاد است.

شعر رثایی یا مرثیه که برای بزرگان دین و سایر بزرگان دنیا و کسانی که منشأ خیر و برکتی بودهاند گفته شده است، نوع دیگر شعر است. وقتی برامکه منقرض شدند، شعرایی که از دستگاه آنها استفاده میکردند قصایدی در رثای آنها گفتند. خود همین حافظ، فرزند جوانش که میمیرد با همان زبان مخصوص خودش مرثیه میگوید:

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

 

باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

 

 

 

 

طوطیی را به هوای شکری دل خوش بود

 

ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

 

 

 

 

آه و فریاد که از چشم حسود مه و مهر

 

در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

 

 

 

اشعار رثایی زیاد است. مدح و ستایش هم که الی ماشاء اللَّه، خصوصاً تملّق و چاپلوسی.

اشعار حماسی اشعار دیگری است که معمولًا آهنگ خاصی را میپذیرد. شعر حماسی شعری است که از آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی میآید، شعری است که روح را تحریک میکند و به هیجان میآورد، مثلًا:

تن مرده و گریه دوستان

 

به از زنده و طعنه دشمنان

 

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری