/90

نبرد حق و باطل، ص 9

بسم الله الرحمن الرحیم

از مباحث مهمّ جهانبینی، بحث حقّ و باطل است. این بحث که در قرآن نیز به کرّات از آن سخن به میان آمده است، در دو قلمرو مورد توجّه و بررسی قرار میگیرد:

1. درجهان هستی

2. در جامعه و تاریخ

این مقاله بیشتر به قسمت دوم توجّه دارد هر چند که خلاصهای از بحث حقّ و باطل در جهان هستی نیز در آن مطرح میشود.

حقّ و باطل در جهان هستی

آیا نظام عالم نظام حقّ است؟ نظام راستین است؟ نظامی است آنچنانکه باید باشد؟ آیا هر چیزی در این نظام کلّی در جای خود قرار دارد؟ یا نه، نظام باطل است؟

در عالم هستی باطل راه دارد؟ چیزهایی هست که نباید


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری