/90

جهانبینی توحیدی، ص55

وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیا وَ رَحْمَتُ رَبِّک خَیرٌ مِمَّا یجْمَعُونَ.

آیا آنها رحمت پروردگار را (نبوت را) تقسیم میکنند؟ (آیا با آنهاست که به هرکس بخواهند، خلعت نبوت بخشند و به هرکس نخواهند، نه؟) روزی مادی و معیشت را نیز ما میانشان قسمت کردهایم، به این ترتیب که بعضی را بر بعضی از نظر استعدادها مزیت بخشیدهایم تا بعضی، بعضی دیگر را

مسخّر خویش قرار دهند؛ و رحمت پروردگارت (نبوت) از آنچه اینها گرد میآورند بهتر است.

یک نکته که از این آیه کریمه استنباط میشود این است که اختلاف مزایا یکطرفه نیست، یعنی مردم دو گروه نیستند: گروه صاحب مزایای طبیعی و گروه بیمزیت از نظر طبیعی. اگر چنین بود، یک طبقه به طور مطلق «تسخیرکننده» و گروه دیگر «تسخیرشده» بودند. اگر آنچنان میبود، باید چنین تعبیر شود: «وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیتَّخِذوهُمْ سُخْرِیاً. برخی را بر برخی مزیت بخشیدیم تا آنان که مزیت دارند، آنان را که مزیت ندارند مسخّر خویش قرار دهندبلکه تعبیر این است:

وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیا.

بعضی را بر بعضی مزیت بخشیدیم تا بعضی، بعضی را مسخّر خویش قرار دهند.

یعنی همه از مزایایی بهرهمندند و همه یکدیگر را مسخّر خویش قرار میدهند. به عبارت دیگر، مزایا طرفینی است و تسخیر هم طرفینی است.

نکته دوم به کلمه «سُخریا» مربوط میشود. این کلمه در اینجا به ضمّ سین است و به همین معنی است که گفته شد. در دو آیه دیگر از قرآن این کلمه با کسر سین (سِخریا) آمده است: یکی در آیه 110 از سوره مؤمنون که خطاب به اهل جهنم است و رفتار ناروای آنها با اهل ایمان سرکوبشان میشود که: إِنَّهُ کانَ فَرِیقٌ مِنْ عِبادِی ...

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیا ... وَ کنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَکونَ و دیگر آیه 63 از سوره مبارکه «ص» که از زبان خود اهل جهنم است که: ما لَنا لا نَری رِجالًا کنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ. أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِیا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ.

هم قرائن نشان میدهد و هم تا آنجا که من تفاسیر را دیدهام (مجمعالبیان، کشّاف، تفسیر امام، بیضاوی، روحالبیان، صافی، المیزان) اتفاق مفسرین است که «سِخریا»- که در آن دو آیه به کسر سین آمده است- به معنی «مورد استهزاء» است.

تنها مجمعالبیان به عنوان یک قول غیرقابل اعتنا نقل کرده که بعضی گفتهاند مقصود

«به بندگی گرفته شده» است. بعضی به طور مطلق گفتهاند که همیشه «سخریا» با کسر سین به معنی «مورد استهزاء» و با ضمّ سین به معنی «مسخَّر» است.

اکنون ببینیم کلمه «تسخیر» و «مسخَّر» چه معنی و مفهومی دارد؟ این دو کلمه در قرآن کریم مکرر آمده است و مفهوم «رام کردن» و «رامشده» را دارد. در قرآن از مسخّر کردن ماه، خورشید، شب، روز، دریا، نهرها، کوهها (برای داود پیغمبر)، باد (برای سلیمان)، هرچه در


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری