/90

جهانبینی توحیدی، ص9

میدهد «1» و ما فعلًا نمیتوانیم وارد بحث آنها بشویم. آنچه مسلّم است این است که احساس یک چیز غیر از شناخت آن است. یک صحنه را، یک نمایش را همه کسان میبینند و یکسان میبینند، اما فقط افراد معدودی آن را تفسیر میکنند و احیاناً مختلف تفسیر میکنند.

انواع جهانبینی

جهانبینی یا جهانشناسی، به عبارت دیگر تعبیر و تفسیر انسان از جهان، به طور کلی سهگونه است یعنی از سه منبع ممکن است الهام شود: علم، فلسفه، دین. پس جهانبینی سهگونه است: علمی، فلسفی، مذهبی.

جهانبینی علمی

اکنون ببینیم علم چگونه و در چه حدودی به ما بینایی و بینش میدهد. علم مبتنی بر دو چیز است: فرضیه و آزمون. در ذهن یک عالم برای کشف و تفسیر یک پدیده، اول فرضیهای نقش میبندد و سپس آن را در عمل، در لابراتوار مورد آزمایش قرار میدهد. اگر آزمایشْ آن را تأیید کرد به صورت یک اصل علمی مورد قبول واقع میشود و تا فرضیهای دیگر جامعتر که آزمونها بهتر آن را تأیید کند پدید نیامده است آن اصل علمی به اعتبار خود باقی است و به محض وارد شدن فرضیهای جامعتر میدان را برای او خالی میکند.

علم به این طریق به کشف علتها و کشف آثار و معلولها میپردازد؛ با آزمایش عملی، علت چیزی و یا اثر و معلول چیزی را کشف میکند و باز به سراغ علت آن علت و معلول آن معلول میرود و تا حد ممکن به

______________________________
(1). اولین رساله درسهایی از معارف قرآن در حوزه علمیه قم درباره «شناخت در قرآن» است کهمسائل شناخت در آن مطرح است. انشاءاللَّه بزودی منتشر میشود.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری