• مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (3)
/90

وحی و نبوت، ص10

به کار برده است.

هیچ موجودی در این جهان، ثابت و یکنواخت نیست؛ دائماً منزل و جایگاه عوض میکند و به سوی مقصودی روان است.

از طرف دیگر، همه علامتها نشان میدهد که نوعی «میل» و «کشش» در هر موجودی به سوی مقصدی که به آن مقصد روان است وجود دارد؛ یعنی موجودات با

نیروی مرموزی که در درونشان هست به سوی مقصدشان کشیده میشوند. این نیرو همان است که از آن به «هدایت الهی» تعبیر میشود. قرآن کریم از زبان حضرت موسی نقل میکند که به فرعون زمان خویش گفت:

پروردگار ما همان است که به هر موجودی آن آفرینشی که شایسته آن بود عنایت کرد و سپس آن را در راه خودش هدایت نمود «1».

جهان ما جهانی هدفدار است؛ یعنی در درون موجودات، کششی به سوی هدف کمالیشان موجود است و هدفداری همان هدایت الهی است.

کلمه «وحی» در قرآن کریم مکرر به کار رفته است. شکل استعمال این کلمه و موارد مختلف استعمال آن نشان میدهد که قرآن آن را منحصر به انسان نمیداند، در همه اشیاء و لااقل در موجودات زنده ساری و جاری میداند؛ از این رو در مورد زنبور عسل به «وحی» تعبیر میکند. چیزی که هست درجات وحی و هدایت برحسب تکامل موجودات متفاوت است.

عالیترین درجه وحی همان است که به سلسله پیامبران میشود.

 

              ______________________________
(1). رَبُّنَا الَّذی اعْطی کلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی (طه/ 50)

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری