• نقدی بر مارکسیسم
/90

نقدی بر مارکسیسم، ص: 9

مقدمه

علل گرایش به مارکسیسم

یک بحث بسیار مهم و مطرح که شایسته است کتابی درباره آن نوشته شود، مسأله علل گرایش به مارکسیسم است همچنانکه بحث دیگری نیز راجع به علل پیدایش مارکسیسم براساس خود قوانین مارکسیسم باید انجام گیرد و بررسی شود که آیا این قوانین میتوانند پیدایش مارکسیسم را توجیه کنند یا نه؟ و نیز باید تحقیق کرد که زمینه پیدایش مارکسیسم چه بود؟ زمینه اجتماعی و تحولات فکری و فرهنگی و فلسفی به چه مرحلهای رسیده بود که پیدایش مارکسیسم را ایجاب میکرد؟

اما مسأله مهمتر همان مسأله گرایش به مارکسیسم است. چرا دنیا به مارکسیسم گرایش دارد به طوری که تقریبا در زمان حاضر نیمی از جهان مارکسیست هستند و در نیمه دیگر نیز گرایشهای مارکسیستی زیاد است «1». البته نمیتوان گفت که نیمی از جهان مارکسیست هستند، بلکه تعبیر صحیحتر این است که بگوییم نیمی از جهان تحت نفوذ مارکسیستها هستند. اما خود این که نیروی مارکسیسم توانسته است نیمی

______________________________
(1). [خواننده محترم توجه دارد که این بحثها در سال 1356 ایراد شده است.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری