• پنج مقاله
/90

پنج مقاله، ص 13

یکی از اموری که همیشه در میان جامعه بشر بوده و باز هم خواهد بود، دین و مذهب است. طبق تحقیقات علمی که در آثار تاریخی از زمان های بسیار قدیم به عمل آمده است، از زمانی که بشر وجود داشته دین و مذهب هم در میان بشر وجود داشته است، چنانچه اکنون نیز ادیان زیادی در جهان وجود دارد و اکثریت مردم جهان از یک دینی پیروی می کنند. ادیان بزرگ و معروف جهان عبارت است از : دین اسلام یهودیت مسیحیت بودایی هر یک از ادیان اسلام و مسیحیت


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری