• گفتگوی چهارجانبه
/90

گفتگوی چهار جانبه، ص 7

سخنان دکتر شریعتی

... [1]با نمونه های زندگی و وجود خودشان و با بودن خودشان ایدئولوژی را نشان می دهند، و ارزش این برای یک عقیده از هزار کتاب و هزار سخنرانی و هزار منبر و هزار کشف علمی بیشتر است. ما نقش نمونه سازی را در تشییع، بیشتر از همه فرقه های دیگر مذهبی می شناسیم و این تکیه مان به امام و امامت بر اساس این اعتقادمان است و می بینیم که امروز هم همان نمونه سازی وجود دارد.

یک امید دیگر هم هست و آن اینکه اسلام هنوز جوهر و قدرت و استعداد انسان سازی، نمونه سازی و انسان ایده آل خودش را ساختن، حتی در بدترین شرایط و بدترین جوی که الان بر انسان حاکم است، حفظ کرده است. از این تیپ آدمها و افراد نمونه که خوشبختانه رو به هر کسی شاید در ذهنش بیش و کم بشناسد که یک اسلام از نو متولد[1] {چند دقیقه از ابندای جلسه روی نوار ضبط نشده است}

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری