• گفتگوی چهارجانبه
/90

گفتگوی چهار جانبه، ص 8

  شده ای که الان یک واقعیت زمانی و اجتماعی ما شده که حتی دشمن هم نمی تواند انکارش کند به صورتی رشد پیدا کرده که نمونه هایش از یک بیت شیعی اسلامی راستین واقعی داریم، و آن دیگر نهایت اوج و کمال است و کسانمی که واقعاً به این مرحله رسده اند و یک چنین سعادتی را البته با توفیق خداوند برای خودشان ساخته اند نه تنها یم موفقیت بزرگ انسانیتی به دست آور ده اند بلکه یک مسولیت بزرگ اجتماعی را در زمان ما بر عهده دارند. یکی این جو است که البته برای متا خیلی جالب و آموزنده و برانگیزنده است.

مسئله دوم هم این است که بیشتر دوستانی که اینجا هستند از کسانی اند که با مسائل جدید، رنجها، اینده آلها و ارزشها و جهتها و جهتگیری هایی که اسلام جوان مترفی اکنون با آن درگیر و در تماس است آشنا هستند و این خودش بیشتر ضرورت طرح مسائل کلی تر و مهمتر، دارند کسانی هستند که در متن این طرز تفکر و این حرکت فکری اسلامی شیعی زمان ما هستند و بنا بر این به جای این که یک شبی بنشینیم یک برنامه پیش ساخته ای را اجرا کنیم و برویم، بیاییم آزادتر، راحتر و جدی تر صحبت کنیم. چنین فرصتی برای همه مان کم خواهد بود و شماها هم که تشریف دارد اهل آگاهی هستید، بنابراین هم از این رویارویی و بودن این تیپ و هم از بودن این آقایان باید بهره زیادتری گرفت برای طرح اساسی ترین مسائل حیانی که اسلام، این طرز تفکر و بخصوص این نسل وابسته به این نهضت فکری برایش مطرح است. این است که من پیشنهاد می کنم


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری