• آینده انقلاب اسلامی ایران
/90

آیندۀ انقلاب اسلامی ایران، ص: 43

میگویی؟ او میگوید «جمهوری اسلامی» و حرفش را صریح میگوید. تو در خفا میگویی جمهوری دموکراتیک خلق، یعنی یک جمهوری کمونیستی. اینها یکی نیست، دو تاست. تو حرف خودت را بزن. آزادی ابراز عقیده یعنی این که فکر خودت را بگو. تو میخواهی به نام آزادی ابراز فکر و عقیده دروغ بگویی. آن کسی که تو واقعا به او اعتقاد داری لنین است، پس عکس لنین را بیاور، آنگاه ما با تو مخالفت نمیکنیم. من میگویم چرا تو عکس پیشوای ما را میآوری؟ وقتی عکس پیشوای ما را میآوری میخواهی به مردم بگویی که ما راهی را میرویم که این پیشوا میرود، در صورتی که تو میخواهی آنها را از راه دیگری ببری. دروغ گفتن چرا، اغفال چرا؟! ما آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافقگری و آزادی توطئهگری که نباید اشتباه کنیم.

ما صریح و رُک و پوستکنده با شما حرف میزنیم: رژیم ایدهآل حکومتی ما غیر از رژیم ایدهآل حکومتی شماست. رژیم اقتصادی ایدهآل آینده ما غیر از رژیم اقتصادی شماست. نظام اعتقادی و فکری ما غیر از نظام اعتقادی و فکری شماست.

جهانبینی ما غیر از جهانبینی شماست. ما صریح و رُک و پوستکنده حرفمان را میگوییم، ایها الناس هر کسی میخواهد از این راه بیاید هر کسی میخواهد از آن راه برود. شما چرا حرفتان را صریح و رُک نمیزنید؟ چرا میگویید: «بیاییم از آزادی شعار واحدی بسازیم» در صورتی که تو از «آزادی» در درجه اول آزادی از مذهب را قصد میکنی و ما از «آزادی» آزادی از هر نوع اختناق را که یکی از آنها اختناق کمونیستی است قصد میکنیم. پس آزادیی که تو میخواهی با آزادیی که ما میخواهیم دو تاست.

من همین جا به همه این دوستان غیر مسلمان اعلام میکنم که از نظر اسلام تفکر آزاد است، تو هر طور میخواهی بیندیشی بیندیش، هر طور میخواهی عقیده خودت را ابراز کنی- به شرط این که همان فکر واقعی خودت را ابراز کنی- بکن.میخواهی بنویسی بنویس، میخواهی بگویی بگو.

کرسی مکتب مخالف در دانشکده الهیات

من به همین دانشکده در چند سال پیش نامه نوشتم «1» و گفتم یگانه دانشکدهای که

______________________________
(1). [این نامه در کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری (انتشارات صدرا) درج شده است.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری