• پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب
/90

پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب: 8

است یا نه؟.

اسلام همان طوری که مؤلّف در فصل توصیههای اخلاقی اعتراف کرده است طرفدار ستر تنها نیست بلکه لااقل در حدّ یک توصیه اخلاقی دستور پرده نشینی هم داده است و مؤلف در طرح بحث در اینجا چنین ایهام فرموده است که اسلام فقط طرفدار ستر است و بس.

پاسخ آنچه در بحث توصیههای اخلاقی آمده و ما از مجموع ادلّه استنباط کردهایم، حریم و عدم اختلاط است نه پرده نشینی، وَ بَینَهُما بَوْنٌ بَعیدٌ..

***. صفحه 383.

تاریخچه حجاب:

* آیا در میان ملل دیگر قبل از اسلام حجاب بوده است؟.

* وضع حجاب در جاهلیت عرب.

* حجاب در قوم یهود.

* حجاب در ایران باستان.

* حجاب در هند.

این بخش متضمّن فائدهای نیست. سخنان نادرستی در آن از چند مورّخ نقل شده است و بعد اشاره شده که نادرست است. این سخن ایجاد شبهه برای عوام میکند و بحث در آنها برای کسانی که نوشتههای راسل و ویل دورانت و نظایر آنها را نخواندهاند مفید نیست و شاید مضر هم باشد. این گونه بحثها فقط به درد همان کسانی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری