• امدادهای غیبی در زندگی بشر
/90

 

 

امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص 155

رساندهای که «ارمنی بادمجان» به خانه من آوردهای، این دیگر برای من قابل تحمل نیست، دیگر من از تو پسر گذشتم، باید از خانه من به هر گوری که میخواهی بروی.

این نمونهای بود از حساسیتهایی که در مورد هیچ و پوچ و یا در مورد امور جزئی پیدا میشود؛ صد برابر حساسیتی است که در مورد امور اساسی پیدا میشود؛ کار حساسیت به جایی میرسد که تحمل «ارمنی بادمجان» از تحمل شراب و قمار و فحشا دشوارتر میگردد.

اما نمونه حساسیتهای کاذب در مورد مسائل اصلی. حتماً تعجب میکنید که چگونه ممکن است در مورد مسائل اصولی، حساسیتهای کاذب به وجود آید. تعجب ندارد؛ دلیل کاذب بودنش این است که اصول دیگر در همان درجه یا بالاتر پایمال میشود و هیچ حساسیتی نیست، پس معلوم میشود آنجا هم که حساسیت هست کاذب است.

مگر دیده نشده است که از ناحیهای ضربات سخت بر پیکر اسلام وارد شده و به مقدسات درجه اول، مثلاً به شخص رسول اکرم (ص) در کمال صراحت اهانت شده و افتراها به وجود مقدسش بسته شده است، گروهها از این راه منحرف شدهاند، مردم با علم و اطلاع حساسیت زیادی نشان ندادهاند و به تأسف و ناراحتی قلبی قناعت کردهاند، ولی در همان حال روی یک مسألهای که احیاناً ناشی از یک غفلت و اشتباه بوده و غرضی در کار نبوده است، ای بسا تذکر دوستانه مشکل را حل میکرد، چه جار و جنجال راه میافتد که جز دشمنان اسلام کسی از آن سود نمیبرد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری