• اصول فلسفه و روش رئالیسم (5)
/90

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 5، ص: 9

مقدّمه

«مدتی این مثنوی تأخیر شد»

از انتشار جلد سوم اصول فلسفه تا این تاریخ که جلد پنجم آن در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد شانزده سال میگذرد. در طول این مدت بر خلاف آرزو و انتظار خودم و علیرغم تقاضاهای مکرری که از طرف علاقهمندان این کتاب ابراز میشد این بنده توفیق پاورقی نویسی برای جلد چهارم و جلد پنجم پیدا نمیکرد.

پاورقیهای جلد پنجم به علل خاصی پیش از پاورقیهای جلد چهارم به پایان رسید. کار جلد چهارم هنوز هم به پایان نرسیده است ولی در دست است و بیش از نیمی از پاورقیها نوشته شده است. با اینکه حق این بود که چاپ این جلد را تا آماده شدن جلد چهارم به تأخیر بیندازیم، نظر به اینکه مطالب این جلد چندان به مطالب جلد چهارم مرتبط نبود از تأخیر آن صرف نظر کردیم.

در خلال این مدت جلدهای اول و دوم و سوم مکرر تجدید طبع شد و این بنده چند اثر دیگر که برخی از آنها فلسفی بود تألیف و منتشر کردم ولی خودم در حیرتم که چرا کار اصول فلسفه همچنان به تأخیر میافتاد؟


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری