• اصول فلسفه و روش رئالیسم (1)
/90

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1، ص: 9

مقدمه

در میان همه مقدسات بشر «دانش» یگانه چیزی است که همه افراد، از هر نژادی و تابع هر طریقه و مسلکی، آن را مقدس میشمارند و به رفعت و عظمت و تقدس آن اعتراف دارند و حتی نادانترین نادانها نیز دانش را از آن جهت که دانش است کوچک نمیشمارد و شایسته تحقیر نمیداند.

محبوبیت و احترام دانش نه تنها از آن جهت است که بهترین ابزار زندگی است و در مبارزه حیاتی به انسان نیرو میدهد و توانایی میبخشد و تسلط او را بر طبیعت مستقر میسازد؛ زیرا اگر چنین بود میبایست انسان با آن چشم به دانش نگاه کند که هر ابزار و وسیله کار دیگری را میبیند.

تاریخ علم مقرون به رنجها و محرومیتها و مصائب و متاعبی است که دانشمندان در راه کسب علم تحمل کردهاند و زندگی مادی را بر خویش تلخ ساختهاند و اگر علاقهمندی انسان به دانش تنها به منظور رفع حوائج مادی زندگی بود پس اینهمه از خود گذشتگیها و صرف نظر کردن از عیش و لذتها و خوشیهای زندگی در راه علم


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری