• آشنایی با قرآن (13)
/90

آشنایی با قرآن، ج 13، ص: 12

سوره با توحید شروع میشود و در این سوره بیشتر مسئله تذکر به مردم و تبلیغ اسلام و دعوت مردم مطرح است. این سوره با این جمله شروع میشود: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّک الاَْعْلی تنزیه کن نام پروردگار برترت را. در این جمله چهار کلمه به کار برده شده است: تنزیه، اسم، رب، اعلی.

 

کلمه «اعلی»

کلمه «اعلی» مفهوم «برتر» را میدهد؛ نظیر کلمه «اکبر» یا «اعظم» است که در مورد خدا به کار میبریم. مثلا میگوییم اَللهُ اَکبَرُ یا میگوییم اَلرَّبُّ اَعْلی. «اکبر» اسم تفضیل از «کبیر» است؛ کبیر یعنی بزرگ، و اکبر یعنی بزرگتر. «اعلی» نیز اسم تفضیل از «عالی» است؛ عالی یعنی برین، و اعلی یعنی برترین. منتها در اینجا یک نکته هست که این نکته را در روایات اهل بیت به ما تذکر دادهاند که وقتی ما به خدای متعال «اکبر» یا «اعلی» میگوییم این توهّم برای ما پیدا نشود که خدا را با اشیاء مقایسه میکنیم و در مقایسه با اشیاء او را بزرگتر یا برتر از اینها به حساب میآوریم. اگر ما این جور فکر کنیم دچار یک نوع شرک خفی هستیم. عظمت و کبریایی و علوّ ذات حق به نحوی است که اصلا قابل مقایسه نیست و مقایسه در آنجا معنی ندارد.

حال در مقام مثال عرض میکنم: شما دو شیء محدود را میتوانید با یکدیگر مقایسه کنید؛ هر اندازه هم که یکی از دیگری بزرگتر باشد، اگر محدود باشند باز قابل مقایسهاند. مثلا حجم شیئی که یک سانتیمتر مکعب است با حجم بزرگترین ستارهها که خورشید هم در برابر آن یک ذره حساب میشود، باز قابل مقایسه است، یعنی این یک چندمِ اوست. شما حجم یک اتم را با خورشید یا بزرگترین ستارهها در نظر بگیرید، باز مقایسه هست، یک کسر یک چندم در اینجا هست ولو در مخرج کسر


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری