• آشنایی با قرآن (8)
/90

آشنایی با قرآن 8، صفحه: 14

شروع میشود.

سورههایی که با این جمله شروع میشود، یکی سوره احزاب است، یکی این سوره و یکی سوره بعد که سوره تحریم است. در این سوره قسمت زیادی از آیات مربوط به احکام طلاق است و از این جهت که بسیاری از مسائل این سوره اختصاص به زنها دارد، گاهی این سوره را «سورةالنساء الصغری» نامیدهاند، یعنی سورةالنساء کوچک، چون یک سورةالنساء بزرگ داشتیم که بعد از سوره آلعمران بود و با جمله «یا ایهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّکمْ» شروع میشد.

در قرآن کریم به مسائلی که حکما و فلاسفه آنها را اصطلاحاً «مسائل تدبیر منزل» مینامند، یعنی حقوق و احکام خانوادگی، اهمیت زیاد داده شده است و با اینکه قرآن به جزئیات مسائل نمیپردازد ولی در این مسائل بیش از مسائل دیگر به جزئیات پرداخته است و این نشانه اهمیتی است که قرآن به مسائل زندگی خانوادگی یا تدبیر منزل میدهد. یکی از آن مسائل مسأله طلاق است. در سوره بقره هم راجع به طلاق در چند آیه بحث شده است.

افراط مسیحیت کاتولیکی در مسأله طلاق

در باب طلاق، قوانین دنیا بین افراط و تفریط است. در بعضی از قوانین اساساً طلاق را به هیچ شرطی و با هیچ قیدی و در هیچ وضعی مجاز نمیدانند، همان چیزی که مسیحیت کاتولیکی روی آن پافشاری میکند که ازدواج همینقدر که منعقد شد دیگر قابل انفساخ نیست و طلاق نباید وجود داشته باشد. واضح است که این یک امر غیرطبیعی است، برای اینکه ازدواجهایی صورت میگیرد که بعد به هیچ شکل


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری