• آشنایی با قرآن (8)
/90

آشنایی با قرآن 8، صفحه: 15

قابل ادامه واقعی نیست. ما دو گونه ادامه داریم. یک وقت ازدواج میخواهد به این صورت ادامه پیدا کند که این دو فرد یعنی زن و شوهر عملًا و واقعاً با یکدیگر زندگی خانوادگی داشته باشند. زندگی خانوادگی بالاخره یک نوع زندگی اشتراکی است، و شرکتی است آنهم شرکتی که سرمایه اصلیاش عواطف طرفین است؛ غیر از یک شرکت تجاری است که سرمایه اصلیاش مال و پول و ثروت است. و یک وقت میگوییم فقط اسم زن و شوهر رویشان باشد ولو اینکه همیشه مانند دو دشمن بخواهند با یکدیگر زندگی کنند. این که روح و حقیقت ازدواج نیست. و از همین جهت است که این تز کاتولیکها در همه کشورهای اروپایی شکست خورده و تنها جایی که باقی مانده بود خود رُم بود که گویا در آنجا هم بالاخره شکست خورد.

چون قانون اجازه طلاق نمیداد، آمار نشان میداد- و روزنامهها طبق آمارهایی که خود آنها داده بودند مینوشتند- که چندین دههزار ازدواجهایی وجود دارد که عملًا متارکه است، یعنی زن برای خودش میچرخد مرد برای خودش و چندین سال میگذرد و همدیگر را نمیبینند. با همه این احوال باز کلیسا اجازه نمیدهد که رابطه ازدواج منفسخ بشود. واضح است که این یک امر غیرطبیعی و غیرعادی است.

طلاقهای هالیوودی

نقطه مقابل این، طلاقهایی است که اسم اینها را باید «طلاقهای هالیوودی» گذاشت، یعنی کوچکترین بهانهای کافی است برای اینکه طلاق صورت بگیرد، یعنی یک امر بسیار عادی، مثل دوستییی که دو نفر با یکدیگر پیدا میکنند برای اینکه با همدیگر همسفر باشند، یک


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری