• آشنایی با قرآن (6)
/90

آشنائی با قرآن6ص:12

 

تُکذِّبانِ «1».

سوره مبارکه رحمن است. تنها سورهای است که خود سوره با یکی از اسماءاللَّه آغاز میشود، با اسم مبارک «رحمن». ما در «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» بعد از «اللَّه» با اسم«رحمن» روبرو میشویم. «رحمن» از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و جود و بخشندگی؛ و این اسم به غیر خداوند اطلاق نمیشود، برخلاف بعضی از اسمهای دیگر مثل «رحیم». به غیر خدا هم «رحیم» میشود گفت. در واقع «رحیم» امری است که فیحد ذاته میتواند مراتب و درجات داشته باشد که شامل به اصطلاح رحمت امکانی هم بشود، یعنی رحمت از آن جهت که منسوب به یک ممکنالوجود است، و لهذا در قرآن به پیغمبر اکرم «رحیم» اطلاق شده است: «لَقَدْ جاءَکمْ رَسُولٌ مِنْ انْفُسِکمْ عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیکمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤوفٌ رَحیمٌ» «1».

کلمههای «رؤوف» و «رحیم» هم از اسماءاللَّه است ولی از اسمائی است که اختصاص به خداوند ندارد، یعنی در عین اینکه شأنی از شؤون الهی را بیان میکند به غیر خدا هم اطلاق میشود؛ یعنی رحمت به آن معنی که در «رحیم» هست و رأفت به آن معنی که در «رؤوف» هست به اصطلاح درجه امکانی هم دارد که میشود آن را به یک ممکن نسبت داد. ولی «رحمن» به آن معنای «مبالغهای» که دارد، یعنی آن نهایت درجه رحمت و رحمتِ شاملهای که تمام هستی را دربرگرفته است، مثلًا خود پیغمبر هم به تمام وجود خودش مشمول رحمن است، و هر موجود و مخلوق دیگری. این اسم به غیر خدا اطلاق نشده است.

اکثریت قریب به اتفاق آیات این سوره مبارکه تذکر و یادآوری نعمتها

 

 

 

 

____________________________
(1). الرحمن/ 1- 13.

(2). توبه/ 128.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری