• ختم نبوت
/90

ختم نبوّت، ص9

راز ختم نبوّت

ظهور دین اسلام، با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوّت توأم بوده است. مسلمانان همواره ختم نبوّت را امر واقع شده تلقّی کردهاند. هیچ گاه برای آنها این مسأله مطرح نبوده که پس از حضرت محمّد (ص) پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟

چه، قرآن کریم با صراحت، پایان یافتن نبوّت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدایا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است.

تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری