• انسان و سرنوشت
/90

انسان و سرنوشت، ص7

مقدّمه

عظمت و انحطاط مسلمین

مسأله سرنوشت و قضا و قدر که در این رساله فحص و تحقیقی درباره آن صورت گرفته است، جزء مسائل فلسفی است و اگر بنا باشد در ردیف واقعی خود قرار گیرد، باید آن را در فلسفه در میان مسائل فلسفی جستجو کرد، ولی در این رساله از ردیف اصلی خود خارج شده و در ردیف یک سلسله مسائل دیگر قرار گرفته است.

مسائل علمی و فلسفی هر کدام ردیف خاصّی دارند که از طریق موضوعات آنها و یا از طریق هدف و نتیجهای که از یاد گرفتن آنها حاصل میشود، تعیین میگردد.

علّت اینکه مسائل فلسفی در ردیفی و مسائل ریاضی در ردیف دیگر و مسائل طبیعی در ردیف جداگانه قرار میگیرند، وابستگی و ارتباط خاصّی است که میان موضوعات هر دسته همردیف وجود دارد و یا لااقلّ به واسطه هدف نظری یا عملی مشترکی است که یاد گرفتن هر دسته از آنها برای یاد گیرنده تأمین میکند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری