/90

آموزش معارف اسلامی، سال چهارم، شماره پنجم، ص5

 

ضربهای به رژیم نمیزند.لذا شاه را برای باز کردن فضای سیاسی به شدت تحت فشار قرار دادند و لذا،فشارهای سیاسی-امنیتی ایران به نحو باور نکردنی تغییر کرد.در حالی که کل زندانیان سیاسی که در سالهای 50 تا 55 مورد عفو قرار گرفته بودند،بیش از 300 نفر نمیشدند،از بهمن 1355 به بعد، خیل آزاد سازی زندانیان آغاز شد؛بهطوری که بهمن ماه همین سال 66 نفر و سال 1356،561 نفر مورد عفو قرار گرفتند و نیز جمع کثیری از زندانیان که مهلت آزادیشان فرا رسیده بود،اما ساواک اجازهء آزادی آنها را نمیداد و به «ملی کش»ها(4)معروف شده بودند،آزاد شدند.

 

مرداد 1356،به متهمان سیاسی اجازهء استفاده از وکلای دادگستری(نه فقط وکلای نظامی)داده شد و حتی در مواردی وکلای مدافع،رژیم را به محاکمه میکشاندند.در تیر ماه همین سال،هویدا دربارهء آزادی قلم و بیان سخنرانی کرد و دو ماه بعد، محور مباحث همهء رسانههای کشور،«ضرورت انتقاد سازنده» بود!(5)

 

در این اوضاع و احوال که تمامی سازمانهای مخالف رژیم، تا پیش از این عملا بهطور کامل سرکوب شده و رهبرانشان در زندان بودند،با بیرون آمدن رهبرانشان از زندان و قرار گرفتن در شرایط جدید،به شدت گیج و حیران شده بودند و هنوز فرصت تحلیل حوادث پیش آمده را پیدا نکرده بودند.امام خمینی(ره)که خارج از ایران،اوضاع را کاملا زیر نظر داشت،با استفاده از محرم رازش،مطهری-که به علت مشی سیاسی مخفیانهاش،بر خلاف سایر روحانیون مبارز،در زندان به سر نمیبرد-و با تکیه بر نیروهای دینی نهفتهء مردم،توانست بر اوضاع و احوال کشور مسلط شود و کشور را هر چه بیشتر در راستای انقلابی اسلامی سوق دهد.در این دوره شاهدیم،مطهری که تا کنون خود را کمتر در صحنهء درگیری سیاسی مستقیم وارد میکرد،پا به عرصه میگذارد.

اواخر سال 1355،مطهری برای دیدار با امام،به«نجف» مسافرت میکند.در سال 1356،به دستور امام و به همراهی عدهای از روحانیون«روحانیت مبارز تهران»را انسجامی جدید میبخشد و برنامهریزی راهپیماییها،سخنرانی در مساجد،تهیهء شعارها و در مجموع،سازماندهی نهضت را به دست میگیرد.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری