• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پیام، شماره88، ص93

 

است با روش و ابزار ویژه خویش آنها را بررسد. استاد مطهری با این نگرش برای پاسخ گویی به شبهات به همه حوزههای مربوطه وارد میشد و ضمن اشراف کامل به آن حوزهها پاسخهای قانع کننده را در اختیار مشتاقان قرار میداد. بی تردید توجه به روشهای تفکر استاد در حوزه کلام میتواند راهگشای خوبی برای عملکرد محققان و دانش پژوهان باشد.

 

مسئله محوری

 

نگاهی اجمالی به آثار استاد مطهری نشان میدهد که ایشان در غالب آثار خود مسئله محور بودند. آشنایی با شرایط زمانی خود، و بهره برداری از علوم مختلف و برخورداری از استعداد قوی و خردورزی، مسئله یابی را برای ایشان آسانتر نموده بود.

 

وی در مقدمه کتاب عدل الهی مینویسد:

این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته مقاله یا کتاب نوشتهام تنها چیزی که در همه نوشتههایم آن را مورد هدف قرار دادهام حل مشکلات و پاسخ گویی به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است

{P . مجموعه آثار، ج ۱، استاد مطهری، ص ۳۸، نشر صدرا، ۱۳۶۸. P}

 

در مورد مسئله علل انحطاط مسلمین مینویسد: این جانب درست به یاد ندارد که از چه وقت با مسئله علل انحطاط مسلمین آشنا شده است، ولی میتواند به طور یقین ادعا کند که متجاوز از بیست سال است که این مسئله نظر او را جلب کرده و کم و بیش در اطراف آن فکر میکرده و یا نوشتههای دیگران را در این زمینه میخوانده است.

{P . مجموعه آثار، ج ۱، ص ۳۴۶، نشر صدرا. P}

توجه بیست ساله به یک مسئلهای همچون علل انحطاط مسلمین، نشان از مسئله یابی آگاهانه و محققانه ایشان است او به خوبی دریافته بود که پاسخ دقیق به مسائل آنگاه محقق خواهد شد که زوایای مسئله مورد نظر، کاملاً شناسایی شده باشد. به عنوان مثال ایشان در پاسخ به این مسئله که آیا انسان، در آن واحد میتواند هم علم و هم دین داشته باشد، ضمن طرح ضرورتِ نیازِ انسان به علم و دین بعد از بررسی همه جانبه، جدایی این دو مقوله را باعث برهم خوردن تعادل اجتماعی عنوان میکند.

برای بشریت هیچ چیز گرانتر و مشئومتر از جدایی دین و دانش نیست. این جدایی تعادل اجتماعی بشری را از بین میبرد. زمانی مردم گرایشهای دینی خود را جدا از علم جستجو


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری