/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 21، ص: 179

میبرد.

سخن ادوارد براون

ادوارد براون، مستشرق معروف، در جلد اول تاریخ ادبیات که تاریخ فکری ایرانیها را بیان میکند، راجع به وضع ایرانیها در صدر اول اسلام بحث مینماید. در آنجا حرفهای بسیار خوبی دارد. البته یک حرفهایی هم دارد که اشتباه است و اصلًا یک نفر خارجی نمیتواند در این گونه موارد اشتباه نکند «1»، ولی یک حرفهایی دارد که حسابی است. میگوید: من کوشش میکنم که در این کتابم خودم را از یک اشتباه بزرگ که بعضی از هموطنانم مرتکب شدهاند مصون بدارم. آن اشتباه این است که بعضی از هموطنان من- که نظرش به سرجان ملکم است که کتاب تاریخ ایران را نوشته است- نام دو قرن اول اسلام برای ایران را «دو قرن سکوت» گذاشتهاند که بعد از دو قرن، دولت طاهریان و بعد سامانیان و بعد صفاریان تشکیل شد. در این دو قرن ایرانیها از خود حکومتی تشکیل نداده بودند و حکومت در دست عربها بود.

البته اینکه حکومت تشکیل نداده بودند یعنی ایرانی پادشاه یا خلیفه نبود و الّا قدرتهایی به اندازه قدرت خلیفه تشکیل داده بودند، وزارت میکردند به طوری که به اندازه خود خلیفه قدرت داشتند مانند برامکه یا فضل ذوالریاستین. منظورشان این است که دو قرن اول اسلام از نظر ایران، دو قرن سکوت و خاموشی بوده است؛ یعنی ایرانی اسلام را به طوع و رغبت نپذیرفت، زور سیاسی بود که بر آنها تحمیل شده بود و تا وقتی که از خود پادشاهی نداشتند در سکوت و خاموشی بسر میبردند. این حرف سرجان ملکم انگلیسی است، که در ایران همین حرف را به صورت کتابی درآوردند و اسمش را دو قرن سکوت گذاشتند و در آن کتاب تا توانستند به اسلام حمله کردند. این حرف را یک انگلیسی گفته است، بعد انگلیسی دیگر فاضلتر گفته است که این اشتباه است، ولی خود ایرانیها این حرف را رها نمیکنند. ادوارد براون میگوید: ولی من کوشش میکنم این اشتباه را مرتکب نشوم، برای اینکه اگر ما به تاریخ ایران مراجعه کنیم میبینیم به اندازهای که ایرانی در آن

______________________________
(1) یک کسی که اهل یک فرهنگ است، البته وقتی وارد یک فرهنگ اجنبی میشود ممکن است اشتباه کند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری