• قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفۀ تاریخ
/90

قيام و انقلاب مهدی عليهالسلام صفحه: 15

دو گونه انتظار

انتظار فرج و آرزو و اميد و دل بستن به آينده دو گونه است: انتظاری كه سازنده و نگهدارنده است، تعهدآور است، نيروآفرين و تحركبخش است، به گونهای است كه میتواند نوعی عبادت و حقپرستی شمرده شود؛ و انتظاری كه گناه است، ويرانگر است، اسارت بخش است، فلجكننده است و نوعی «اباحيگری» بايد محسوب گردد.

اين دو نوع انتظار فرج، معلول دو نوع برداشت از ظهور عظيم مهدی موعود است؛ و اين دو نوع برداشت به نوبه خود از دو نوع بينش درباره تحولات و انقلابات تاريخی ناشی میشود. از اين رو لازم است اندكی درباره دگرگونيها و تحولات

تاريخی به بررسی بپردازيم.

شخصيت و طبيعت جامعه

آيا تحولات تاريخی يك سلسله امور تصادفی و اتفاقی است يا يك سلسله امور طبيعی؟ اگرچه در طبيعت، تصادف واقعی- يعنی بروز و حدوث پديدهای بدون علت و خالی از ضرورت- وجود ندارد، ولی به صورت نسبی قطعاً وجود دارد.

ما اگر يك روز صبح از خانه بيرون بياييم و دوستی را كه سالهاست او را نديدهايم در همان لحظه در حال عبور از مقابل خانه ملاقات نماييم، اين ملاقات را امری «تصادفی» تلقی میكنيم، چرا؟ برای اينكه لازمه طبيعت كلی بيرون رفتن از خانه چنين ملاقاتی نيست، والّا بايد همه روز چنين ملاقاتی دست میداد، ولی لازمه اين فرد خاص از بيرون


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری